Legal address:
603157, Russia, Nizhniy Novgorod, 102 Berezovskaya St., office 194
+7 (831) 241-22-86 +7 (831) 241-26-01


Address of production:
606131, Russia, Pavlov district, Nizhniy Novgorod Region, village Tumbotino, 15 Zhukov St.

Dentistry


Back to section